Detaljplan för Hulte 3 och Högne 2, Centrum, dp 1832

Detaljplanen vann laga kraft den 8 juni 2017.

Om detaljplanen

Syfte med planen är att pröva möjlig­heten att ut­veckla de båda fastig­heterna. Dels för att ha ända­mål för bo­städer, parkering och handel. Samt även för verk­sam­hets­lokaler.

Karta över planområdet i centrum

Karta över planområdet

Detaljplanens handlingar

Illustration av hur planområdet kan se ut framöver

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se