Detaljplan för Hulte 3 och Högne 2, Centrum, dp 1832

Detaljplanen vann laga kraft den 8 juni 2017.

Om detaljplanen

Syfte med planen är att pröva möjlig­heten att ut­veckla de båda fastig­heterna. Dels för att ha ända­mål för bo­städer, parkering och handel. Samt även för verk­sam­hets­lokaler.

Karta över planområdet i centrum.

Karta över planområdet

Detaljplanens handlingar

Illustration av hur planområdet kan se ut framöver.

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se