Detaljplan för Idet 1 med flera, Önsta Gryta, dp 1833

Detaljplanen vann laga kraft den 10 mars 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga ut be­fintlig Icabutik samt att bygga rondell.

Flygbild över Önsta Gryta med planområdet inritat med röd streckad linje.

Flygbild över planområdet på Önsta Gryta

Detaljplanens handling

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se