Detaljplan för Hacksta industriområde, dp 1835

Detaljplanen vann laga kraft den 12 juli 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att utöka verk­sam­hets­området. Vi har också tittat på hur det kan anpassas efter dagens förut­sättningar och till för­frågningar om etablering.

Kartbild över Hacksta med planområdet markerat med röd linje.

Kartbild över planområdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se