Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:12 med flera, Björkskogsgatan, Malmaberg, dp 1841

Detaljplanen vann laga kraft den 2 maj 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlig­het till att ändra markens an­vändning. Från all­män plats­mark (park), bo­städer och grupp­boende som den har i dag, till bara bo­städer.

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Illustration av Murman Arkitekter över möjlig bebyggelse på planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3