Detaljplan för del av Västerås 3:12 med flera, Björkskogsgatan, Malmaberg, dp 1841

Detaljplanen vann laga kraft den 2 maj 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlig­het till att ändra markens an­vändning. Från all­män plats­mark (park), bo­städer och grupp­boende som den har i dag, till bara bo­städer.

Illustration av Murman Arkitekter över möjlig bebyggelse på planområdet.

Illustration av Murman Arkitekter över möjlig bebyggelse på planområdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se