Detaljplan för del av Österby 1:2 med flera, Dingtuna, dp 1846

Detaljplanen vann laga kraft den 15 juni 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga upp till cirka 270 bo­städer i om­rådet. Planen ska ge möjlig­het att bygga en blandning av olika typer av bo­städer. Det kan till exempel vara villor, radhus, parhus, kedjehus och mindre fler­bostads­hus. Hur de placeras och blir ut­formade ska an­passas så att man värnar om natur- och kultur­värden.

Vi planerar även för möjlig­heten att kunna bygga ut för­skolan eller skola, grupp­bostad och äldre­boende. I för­slaget ingår också en gång- och cykel­väg i om­rådet.

Vy över planområdet, en åker med ett skogsparti och några hus i bakgrunden.

Vy över planområdet i Dingtuna

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se