Detaljplan för del av Västerås 2:19 och 2:67, Bäckby, dp 1848

Detaljplanen vann laga kraft den 25 september 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utreda om det är möjligt att plan­lägga för centrum­ändamål i om­rådet. Det betyder att det kan byggas byggnader för bland annat butiker, service och andra lokaler. I det här fallet tittar vi på möjlig­heten att det byggs en kyrka och eventuellt en samlingslokal.

Kartbild över planområdet på Bäckby.

Kartbild över planområdet på Bäckby

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se