Detaljplan för del av Älgen 1, Skallberget, dp 1853

Detaljplanen vann laga kraft den 17 april 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga bostäder. Ett för­slag är att det bli två punkt­hus med cirka 70 lägen­heter.

Illustration med möjlig bebyggelse och lekpark i skogen i förgrunden. Illustration från norr av White Arkitekter.

Illustration från norr av White Arkitekter

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se