Detaljplan för del av Västerås 3:24, Bjurhovda, dp 1857

Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att bygga bo­städer samt lokaler för handels- och service­verk­samheter. Det gäller cirka 60 nya lägen­heter och det som byggs ska vara väl an­passat till platsen och den be­byggelse som redan finns.

Flygfoto över planområdet på Björhovda.

Flygbild över planområdet på Bjurhovda

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se