Detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, Barkarö, dp 1867

Detaljplanen vann laga kraft den 27 september 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga bostäder. Dessa ska vara an­passade till land­skapet och be­byggelse i när­heten.

Vi ska även utreda möjlig­heten till att ha verk­sam­heter knutna till bostäder. Det kan till exempel vara skola, frisör och kontor.

Ett annat syfte är att se om det är möjligt att för­länga Barkarövägen till Tidövägen.

Flygbild över planområdet på Barkarö.

Flygbild över planområdet på Barkarö

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se