Detaljplan för Sjöbo 2:1 med flera, Munga, dp 1868

Detaljplanen vann laga kraft den 14 april 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att utöka byggrätterna inom de fastigheter som finns i området. Det ger möjlighet till ett större antal som kan bo permanent, i och med att området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Vi ska även utreda om det går att bygga förskola, ny centrumbyggnad och ordna odlingslotter. Samt även planlägga för sju nya tomter för bostäder.

Karta över planområdet på Munga som visar var de nya tomterna och byggnaderna kan ligga.

Karta över planområdet på Munga

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se