Detaljplan för Karlslund 1 med flera, Karlslund, dp 1869

Detaljplanen vann laga kraft den 16 september 2020.

Om detaljplanen

Vi planerar just nu för att komplettera området Karlslund med flera bo­städer. Dels i det be­fintliga äldre­boendet men också genom att bygga nya trygg­hets­boenden. Genom en ny detalj­plan vill vi göra det möjligt att bygga cirka 80 platser för det nya äldre­boendet. Samt 50-70 stycken nya trygg­hets­bo­städer. Vi vill även rusta upp och bredda stråket längs Svartån för att göra det mer till­gäng­ligt och tryggt.

Flygbild över planområdet på Karlslund.

Flygbild över planområdet på Karlslund

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se