Detaljplan för Oxbacken centrum (Sandstenen 11 med flera), Almelund, dp 1870

Detaljplanen vann laga kraft den 29 oktober 2020.

Om detaljplanen - vi utvecklar Oxbacken

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bo­städer, ett nytt torg, nya mötes­platser, butiker, ut­byggnad av till exempel vård­centralens lokaler och ett parkerings­hus. När vi utvecklar om­rådet är det också viktigt att vi planerar för en god trafik­miljö.

Illustrationsplan över planförslaget på Oxbacken.

Illustrationsplan över planförslaget på Oxbacken

Illustrationsbild av Archus arkitekter med troligt utseende på bostadshus.

Illustration: Archus arkitekter

Illustrationsbild av en möjlig utformning av miljön på Oxbacken.

Illustration: Archus arkitekter

Stadens idé för Oxbacken

Oxbacken har i stort sett likadant ut sedan 80-talet. Vi vill utveckla Oxbacken till ett ännu mer triv­samt om­råde med attraktiva bostäder och nya mötes­platser. Totalt planerar vi för cirka 160 nya bo­städer. Genom att bygga ett par­ke­rings­hus där vi samlar bil­par­kerings­platserna så får vi mer yta för till exempel mötes­platser utom­hus och bostäder. Vi vill att det nya torget på Oxbacken ska ha öppna ytor där man också ska kunna sitta ner och där barnen får möjlig­het att leka. Vi planerar för olika typer av byggnader i varierande höjd och med olika typer av fasader för en mer spännande och levande stadsmiljö.

Illustration av Archus arkitekter över möjligt utseende på torget.

Illustration av Archus arkitekter över möjligt utseende på torget

Västerås växer

År 2050 kan vi vara 230 000 invånare i Västerås. Vi planerar för helt nya bostadsområden och för utveckling av befintliga områden – båda behövs. Oxbacken är en viktig del av Västerås utveckling.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se