Visa sökformulär

Detaljplan för Urberget 1 och del av Västerås 2:113, Pettersberg, dp 1874

Detaljplanen vann laga kraft den 6 april 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga fler bo­städer i om­rådet. Vi ska också se om det finns möjlig­het att ha möte­slokal och lokaler för mindre verk­sam­het i botten­våning. Det kan till exempel vara frisör, när­butik eller liknande. Det finns redan verksamheter i området i dag.

Det är tänkt att bli tre nya punkt­hus i olika höjd, med totalt mellan 150-200 lägen­heter. Husen ska ligga ut mot Petters­bergs­gatan. I arbetet är det viktigt att ta hän­syn till att om­rådet har en mycket värde­full be­byggel­se­miljö.

Uppdraget för detaljplan dp 1809 ingår nu i uppdraget för dp 1874.

Flygbild över planområdet på Pettersberg

Flygbild över planområdet på Pettersberg

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.