Detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, dp 1876

Detaljplanen vann laga kraft den 11 juli 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga skolor och bostäder. Samt anlägga park och ge möjlighet till vård vid äldre­boende. Det finns behov av både för­skola och skola i om­rådet. Den nya bebyggelsen ska an­passas väl till platsen och till tidigare plan­arbete i stads­delen. Syftet är även att skydda de natur­värden som finns i om­rådet samtidigt som till­gänglig­heten för allmän­heten ökar.

Planuppdraget gäller även den tidigare planerade detalj­planen dp 1820. Dp 1820 är över­klagad och upp­hävd.

Flygfoto över planområdet på Öster Mälarstrand.

Flygfoto över planområdet på Öster Mälarstrand

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se