Detaljplan för Verkstaden 7 med flera, södra Kopparlunden, dp 1878

Detaljplanen vann laga kraft den 6 oktober 2021.

Om detaljplanen

Flygvy där Kopparlunden är uppdelat i de olika planområdena

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan för att omvandla södra delen av Kopparlunden.
Det ska bli en levande, unik, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel. Där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Det ska byggas cirka 700 stycken nya bostäder och en förskola. Det blir också kontor, butiker, torg och ett parkstråk. Arvidverkstaden kan byggas på och ska återställas till ursprungligt skick. Emausverkstaden ska anpassas till nya funktioner och öppnas upp för bostäder och en förskola. Både Arvidverkstaden och Emausverkstaden är byggnader med höga kulturvärden. De har en betydande del i stadsbilden, det vill vi behålla.

Metallverksgatans östra sträckning ska flyttas till järnvägen. Detta ger möjlighet för ett nytt parkstråk där Metallverksgatan finns i dag. En ny park, Kopparlundsparken, planeras i den norra delen av planområdet. Fotgängare och cyklister ska prioriteras. Vi planerar också ett nytt entrétorg vid Östra Ringvägen. Det ska bjuda in människor till Kopparlunden. En ny passage planeras igenom Emausverkstaden och Culturen. Denna sträcka ska vara en del av det kulturstråk som vi planerar från södra Kopparlunden till den norra delen vid E18.

Hänsyn tas till risker och störningar från järnvägen.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här två planerna, förutom Kopparlunden Syd, är klara.

Detaljplan för Kopparlunden Norr dp 1882
Detaljplan för Kopparlunden Mitt dp 1879

Ett nytt gångstråk planeras för att koppla samman Kopparlundens olika delar. Det kan bli kommersiella lokaler i bottenvåningarna längs stråket. Bilden är tagen från södra Kopparlunden nära Östra Ringvägen. Illustration: Archus

Ett nytt gångstråk planeras för att koppla samman Kopparlundens olika delar. Det kan bli kommersiella lokaler i bottenvåningarna längs stråket. Bilden är tagen från södra Kopparlunden nära Östra Ringvägen.

Planprogram för Kopparlunden, pp 33, ligger till grund för arbetet med den här detalj­planen.

Planprogram för Kopparlunden pp 33

Information om Kopparlundens utveckling

Detaljplanens handlingar

Upptäck Kopparlunden i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Kopparlunden

3D-karta över Kopparlunden
Så här gör du

Mer om Kopparlunden på webb och i sociala medier

Du hittar även information på vår webbplats vasteras.se/kopparlunden samt på våra sidor på Facebook och Instagram.

vasteras.se/kopparlunden

https://www.facebook.com/kopparlunden/

https://www.instagram.com/projekt_kopparlunden

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se