Detaljplan för Lodjuret 4 med flera, Skallberget, dp 1880

Detaljplanen vann laga kraft den 11 juni 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att bygga fler bostäder i området. Samtidigt ska de gröna kvaliteter som finns i när­om­rå­det bevaras. I förslaget finns ett sju våningar högt punkt­hus. Det har cirka 30 lägenheter och planeras bli ett trygghets­boende. Dess placering blir i den sydöstra delen av planområdet.

Vi föreslår även parkeringsplatser i den västra delen av området. Där blir det möjligt att bygga carport och garage ovan mark samt ett parkeringsgarage under jord.

Flygbild över planområdet på Skallberget.

Flygbild över planområdet på Nordanby

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se