Detaljplan för del av Barkaröby 8:6, Barkarö, dp 1884

Detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga bostäder som är anpassade till platsen. Vi ska också utreda om det går att göra en gång- och cykelväg längs en del av Gotövägen. 

Flygbild över planområdet på Barkarö.

Flygbild över planområdet på Barkarö

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se