Detaljplan för del av Västerås 4:85 och 4:86, Vedbo, dp 1888

Detaljplanen vann laga kraft den 30 september 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att höja  Vedbobacken med 15 meter. Detta för att kunna förlänga pister, skapa en ytterligare nedfart och få högre fallhöjd. Vi ska också utreda om det är möjligt att bygga en ny servicebyggnad med restaurang, fler parkeringsplatser och en ny dagvattendamm.

Flygbild med planområdet på Vedbo inringat.

Flygbild med planområdet på Vedbo inringat

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se