Detaljplan för del av Sågklingan 8 - 9, Pilgatan, dp 1892

Detaljplanen vann laga kraft den 14 november 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att ändra användningen av marken från handel och kontor till gata. Det är för att få plats med en gång- och cykelväg.

Flygfoto över planområdet på Pilgatan.

Flygfoto över planområdet på Pilgatan

Detaljplanens handling

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se