Detaljplan för del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo, dp 1898

Detaljplanen vann laga kraft den 7 december 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga fler bo­städer i området. Vi ska också titta på om det går att bygga en aktivitetspark. Planen innebär bland annat

  • 150-200 stycken nya bostäder i 2-7 våningar.
  • att skogen samt gång- och cykelvägar kommer att vara kvar
  • en aktivitetspark med lekstig som blir en ny mötesplats i Skiljebo. Ska erbjuda rekreation och spontanidrott. Här ska även Skiljeboskolans elever ha sin uteidrott.
  • nya gröna miljöer med planteringar.
  • en ny torrdamm som ska bli en parkmiljö.

Området är cirka 40 000 kvadratmeter stort. Det ligger strax söder om Skiljeboskolan och Skiljebo centrum.

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse.

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse

Illustration av Tyréns över troligt utseende på vy Ekevägen.

Illustration av Tyréns över troligt utseende på vy Ekevägen

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se