Detaljplan för del av Barkaröby 15:1 med flera, dp 1900

Detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. Dessa ska byggas i varierande form som kompletterar det utbud av bostäder som finns i Barkarö. Bostäderna ska anpassas till de förutsättningar som finns på platsen. I planen ska vi även arbeta med en fungerande dagvattenhantering och bra trafiklösningar som är anpassade för området.

Flygbild över planområdet på Barkarö.

Flygbild över planområdet på Barkarö

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se