Detaljplan för Östra Vildrosen 1, Önsta gryta, dp 1901

Detaljplanen vann laga kraft den 18 mars 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga en ny vård­central. Vi ska också utreda möjlig­heten att komplettera med handel och fler bostäder.

Flygbild över planområdet på Önsta gryta.

Flygbild över planområdet på Önsta gryta

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se