Detaljplan för Välljärnet 2-3 och Martinprocessen 2-3, Bäckby, dp 1905

Detaljplanen vann laga kraft den 20 april 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga fler bostäder längs med Lisjögatan. Syftet är också att anpassa detaljplanen efter den nya bebyggelsen som redan pågår.

Visualisering med vy längs med Lisjögatan mot föreslagna flerbostadshus på fastigheten Martinprocessen

Visualisering med vy längs med Lisjögatan mot föreslagna flerbostadshus

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se