Detaljplan för del av Björnen 4 med flera, Skallberget, dp 1908

Detaljplanen vann laga kraft den 12 juni 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga en förskola. Utseendet på byggnaderna ska göras med hänsyn tagen till områdets karaktär. De ska också placeras så att det stämmer bra med naturen på området.

Illustration över ett möjligt utseende på byggnaderna på planområdet.

Illustration över ett möjligt utseende på byggnaderna på planområdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se