Detaljplan för del av Västerås 4:46, 4:74 och 4:84, Tunbytorp, dp 1909

Detaljplanen vann laga kraft den 24 juni 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att ha verk­sam­heter som inte har så stor på­verkan på om­givningen. Vi ska även utreda om det är möjligt att bygga lokaler för verk­sam­heter som brukar finnas i ett centrum. Det kan till exempel vara restaurang och samlings­lokal.

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Kartbild över planområdet på Tunbytorp

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se