Detaljplan för del av Isolatorn 3 med flera, Gideonsberg, dp 1910

Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt bygga nya bostäder. Vi ska även utreda om det är möjligt att bygga lokaler för handel och förskola. Det är med hänsyn till områdets egenskaper.

Flygfoto över planområdet på Gideonsberg.

Flygfoto över planområdet på Gideonsberg

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se