Detaljplan för del av Västerås 4:79, Norra Billsta, dp 1915

Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2022.

Om detaljplanen vi utvecklar Billsta

Syftet med planen är att utreda om det är möjligt att bygga nya bostäder. De ska utformas med fasader av träpanel och sadeltak för att passa väl ihop med omgivningen. Byggnaderna ska byggas som högst i två våningar. Syftet är också att bidra till att ytor för natur och lek inom området kan bevaras och utvecklas.

I planarbetet har vi utformat förslaget med hjälp av dialog med närboende. Du hittar mer information samt Frågor och svar längre ner på sidan.

Flygbild över planområdet på Norra Billsta där planområdet är inringat.

Flygbild över planområdet på Norra Billsta

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se