Detaljplan för Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 3:15 med flera, Irsta, dp 1918

Detaljplanen vann laga kraft den 16 juni 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het för anläggande av verksamhetsmark i östra delen av Västerås vid Anundshögsmotet.

Du kan också få mer information i fördjupningen av översiktsplanen som är gjort för området.

Fördjupning, föp 70 för avfart Irsta

Flygfoto över planområdet Avfart Irsta

Flygfoto över planområdet Avfart Irsta

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se