Detaljplan för Litslunda 1:4, Skästa byväg, Lillhärad, dp 1920

Detaljplanen vann laga kraft den 27 maj 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder och förskola. I förslaget finns 24-26 bostäder uppdelat på friliggande småhus och radhus/parhus. Ansökan om att bygga för­skola kan beviljas under de första fem åren. Efter de första fem åren kan annars bostä­der byggas även på förskoletomten i form av småhus.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad där tomtmarken är markerad.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Lillhärad

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se