Detaljplan för Sågklingan 6, Ängsgärdet, dp 1921

Detaljplanen vann laga kraft den 29 maj 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ändra den gällande detaljplanens syfte. Det ska ändras till att även tillåta verksamheter för vård inom området. Det skulle ge den sökande möjlighet att bygga ett äldreboende.

I dag tillåter detaljplanen enbart bostäder och centrumverksamhet i planområdet.

Illustration av Axeloth arkitekter över möjligt utseende för äldreboende på Ängsgärdet.

Illustration av Axeloth arkitekter över möjligt utseende för äldreboende på Ängsgärdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se