Detaljplan för Barkarövägens förlängning mellan Gotö etapp 2 och Tidövägen (väg 527), dp 1923

Detaljplanen vann laga kraft den 24 februari 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att förlänga Barkarövägen mellan Gotövägen och Tidövägen. Det skulle bland annat innebära att vägområdet breddas med 10 meter. Då blir det plats för väg, belyst gång- och cykelväg samt vändplats för buss.

Karta som visar planområdet med ungefärligt område för vägen.

Karta som visar planområdet med ungefärligt område för vägen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se