Detaljplan för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan, dp 1940

Detaljplanen vann laga kraft den 27 september 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en ny skola. Den ska placeras intill Härbregatan och Vallby Skolgata. Den förskola som finns på området i dag planeras att vara kvar. I planen vill vi också ge möjlighet att anlägga av ny park inom Norra Vallbyskolan 9. De gator som finns på området i dag, samt den angränsande delen av Vallbyleden som inte är planlagd sedan tidigare, ska finnas kvar.

Karta över Norra Vallby med planområde markerat med rött.

Karta över planområde på Norra Vallby

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakt

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se