Detaljplan för Västerås 4:30 och Västerås 4:31, Rocklunda, dp 1947

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2022.

Om detaljplanen

Syftet är att ändra planen så det blir möjlighet att också bygga bostäder i området. Då kan den samhällsviktiga verksamheten som redan finns på plats fortsätta att bedrivas där. Västerås växer och det finns stor efterfrågan på samhällsviktiga verksamheter. Därför krävs det att vi i staden planerar för den typen av verksamheter på lämpliga och strategiska platser.

Karta där planområdet på Rocklunda är inringat med rött.

Karta med planområdet på Rocklunda

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se