Detaljplan för del av Västerås 4:46, Tunbytorp, dp 1987

Detaljplanen vann laga kraft den 22 februari 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga en teknisk anläggning och tillhörande ytor.

Flygbild över Tunbytorp där planområdet är markerat med röd streckad linje.

Flygbild över planområdet på Tunbytorp

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se