Så läser du en detaljplan

Här beskriver vi alla delarna i en detaljplan. Plankartan bestämmer hur mark och vatten ska användas. Den visar bland annat vilka regler som gäller för bygglov i området.

Inledning

En detaljplan består av en planbeskrivning och en plankarta.

  • Planbeskrivningen är vägledande. Den beskriver planens bakgrund, förutsättningar och hur den ska genomföras.
  • Plankartan är ett juridiskt bindande dokument. Den tar vi i kommunen fram för att bestämma hur mark och vatten ska användas inom planområdet.

På plankartan finns bestämmelser som visar bland annat

  • vilken användning byggnader ska ha,
  • hur höga de kan bli eller
  • var det inte får byggas alls.

Bestämmelserna finns under eller bredvid kartan. Plankartans områden kan vara allmän platsmark som är offentlig, kvartersmark som är privat eller vattenområden. De bestämmelser som finns i en gällande detaljplan ska sedan följas när bygglov prövas.

Texten under de olika rubrikerna här nere i bilden finns beskrivna längre ner på sidan.

Guide som visar de olika delarna av en detaljplans plankarta, planbestämmelser och illustrationsplan.

Guide som beskriver de olika delarna på en detaljplans plankarta, här med illustrationsplan. Klicka på bilden för större visning (i pdf-format).

Plankartans två lager

En plankarta består av två huvudsakliga lager. Grundkartan och själva planen med dess nya användning.

Grundkartan

Det är grundkartan som ligger underst i planen. Den visar hur området ser ut innan planen byggs. Dess linjer är tunna och grå och visar bland annat höjdkurvor, vägar och befintliga byggnader. Grundkartans beteckningar finns i en teckenförklaring under eller bredvid kartan. Grundkartan är oftast svartvit.

Planen

Själva planen med dess bestämmelser ligger ovanpå grundkartan. Planlinjerna är svarta och tjockare än grundkartans. Det är de symboler, bokstäver, färger, ord och mönster som finns inom de olika områdena i planen som bestämmer hur dessa ska användas och i viss mån se ut. Planen har oftast olika fält med färg.

Hierarki och lager

Underst ligger Grundkartan. Ovanför den ett lager med användningsbestämmelser. Överst ligger ett lager med egenskapsbestämmelser. Själva planen består av användningsbestämmelser och egenskapsbestämmelser.

Tre bilder som visar hierarki och lager i en detaljplan. Underst Grundkarta, i mitten Användningsbestämmelser och överst Egenskapsbestämmelser.

Planområde

Gränsen för planområdet står högst bland planens bestämmelser. Gränsen visar inom vilket område som detaljplanen gäller.

Användningsbestämmelser

Näst högst i hierarkin är de områden som anger vad som ska finnas i de olika delarna av planen. Dessa områden är markerade med färg och stora bokstäver. Till exempel betyder gult fält och BD att det är ett område där det får byggas bostäder och lokaler för vård. På allmänna platser står användningen utskriven i hela ord, såsom PARK.

Egenskapsbestämmelser

Dessa bestämmelser reglerar hur områden ska byggas eller användas. Exempel kan vara byggnaders höjd, hur stor exploatering som tillåts, takvinklar eller var i en park det ska finnas en lekplats. Egenskapsbestämmelser gestaltas med linjer, symboler, mönster och text med små bokstäver.

Detaljplanens plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan.

Illustrationsplan

På många, men inte alla, plankartor finns även en illustrationsplan. Denna plan ska tolkas som en tänkbar illustration över hur planens byggnader och platser kan se ut. Det är inte säkert att det blir så som illustrationsplanen visar till slut. Plankartan kan ge möjlighet till en annan utformning och vissa ändringar kan också göras när det är dags för bygglov.

Illustrationsplan på detaljplanens plankarta.

Exempel på hur en illustrationsplan kan se ut

Planbestämmelser

Detaljplaner reglerar bebyggelse och byggnadsverk samt hur mark och vatten ska användas. Det står i plan- och bygglagen. Genom planbestämmelser bestäms hur denna användning får ske. Bestämmelserna är uppdelade i flera kategorier med en tydlig hierarki som visas genom olika gränslinjer.

Planinformation i rutan

Längst ner till höger i rutan står det bland annat vilka fastigheter planen gäller och var planområdet ligger. Det står vilket skede (till exempel samråd) detaljplanen är i om den inte är klar än. Här står också vilka övriga handlingar som tillhör planen. I rutan finns också planens skala och skalstock så det går att se hur stora dess avstånd är i verkligheten.

Planinformation i rutan, rithuvudet, på en detaljplans plankarta.

Text?

Administrativa bestämmelser

Planer kan också ha administrativa bestämmelser. I dessa bestäms bland annat hur lång genomförandetid en plan har, ägandeförhållanden och villkor för planens genomförande.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se