Visa sökformulär

Frågor och svar om grönstrukturplanen

Här svarar vi på några frågor i samband med det arbete vi gör med stadens nya grönstrukturplan.

Vad är grönstruktur?

Alla mark- och vatten­områden i en stad bildar ett nätverk, en struktur av gröna rum. Västerås grönska och om­givande natur ska ge plats för både rekreation och biologisk mångfald. Den ska också upprätthålla så kallade ekosystemtjänster. Det kan till exempel vara klimatreglering, reglering av vatten och rening av luft. Stress minskar när vi ser grönska eller vistas i grön­områden. Våra natur­områden och parker är också betydelse­fulla för att till exempel locka nya invånare och turister. Grönskan i våra vackra parker och natur­områden är viktiga för Västerås identitet och attraktionskraft.

Vad är en grönstrukturplan?

En grön­struktur­plan ger förslag på hur vattnet och de gröna värdena kan be­varas, för­bättras och ut­vecklas. Grön­struktur­planen är ett under­lag och en grund för samhälls­planeringen. Det är inte alla mark- och vatten­områden är lika viktiga för biologisk mångfald, rekreation eller upprätthållande av ekosystemtjänster.. Vi behöver veta vilka om­råden som vi ska prioritera och ut­veckla. Samt även vilka som kan an­vändas till annat, till exempel för att bygga bostäder på.

Med start 2016 började vi ta fram en upp­daterad grön­struktur­plan för Västerås. I arbetet med planen ser vi över och värderar våra natur­områden, gröna ytor och parker. Vi tittar både på sociala och ekologiska värden. Vi under­söker bland annat

  • hur våra invånare använder våra gröna områden och
  • vilken växtlighet som finns i områdena
  • samt vilken roll grönskan spelar för exempelvis reglering av vatten eller klimat.

Vad är en ekosystemtjänst?

En ekosystemtjänst är en funktion hos ekosystemet som gynnar människor. Det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Vid värmeböljor kan gröna områden där träd växer kan vara fem grader svalare än bebyggda områden. De kan ta emot mer regnvatten vid skyfall och därmed begränsa risk för översvämning.

Varför gjorde vi en jämställdhetsstudie?

Vi ville veta mer om hur människor an­vänder och upp­lever våra grön­områden och parker – även ur ett jäm­ställd­hets­perspektiv. Parker och grön­områden är en del av det offentliga rummet. De är viktiga mötes­platser i en stad, och alla invånare har lika stor rätt till dem. Kvinnor och män har olika förut­sättningar och livsvillkor och delvis olika er­faren­heter. Det på­verkar hur de rör sig i det offentliga rummet. Under­sökningar har tidigare visat att det kan finnas skillnader för kvinnor och män. Till exempel hur de upp­lever trygghet i parker och grön­områden.

Vad menas med en jämställdhetsanalys?

I en jämställdhetsanalys är det bland annat viktigt att belysa olika upplevelser. I det här fallet så ska undersökningen fokusera på de olika upplevelser och erfarenheter som kvinnor, män, flickor och pojkar kan ha av gröna områden.

Det är viktigt att se till

  • att ha en jämställd representation
  • att hela tiden arbeta med könsuppdelad statistik och
  • att särskilt lyfta fram frågor där det finns skillnader i upplevelser mellan kvinnor, män, pojkar och flickor.

Mälardalens högskola utförde en studie åt oss under hösten 2015 och våren 2016. Man lät studenter från högskolan besöka två utvalda områden. Det ena var på ett område inom Västerås tätort som innefattar Gideonsberg, Malmaberg, Nordanby gärde, Haga, Emaus och Sandgärdet. Det andra var ute vid Barkarö. Där ställde de frågor och gjorde observationer. Alla svar var anonyma.

Studien visade att fler kvinnor än män nyttjar de gröna områden, men också att fler kvinnor än män känner sig otrygga. Projektet bidrar till att jäm­ställd­hets­frågorna kommer i fokus i Västerås fort­satta ut­veckling och planering. Det är helt i linje med Västerås stads jämställdhetspolicy.

Jämställdhetsstudien handlade inte om att hitta nya om­råden för bostads­byggande. Syftet var att ta reda på om det finns några skillnader mellan hur kvinnor, män, flickor och pojkar upp­lever och an­vänder våra grön­områden.

Projektet var finansierat av Boverket.

Projekt som beviljats stöd för jämställda offentliga miljöer, Boverketlänk till annan webbplats

Hur kommer det här projektet att påverka våra parker och grönområden?

Resultatet av jämställd­het­sanalysen blir ett under­lag i den nya grön­struktur­planen. Planen ger för­slag på hur vi kan ut­veckla, be­vara och för­bättra våra parker och grön­områden. Samt att vi nu har ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Resultatet kommer att på­verka hur vi planerar och ut­vecklar våra natur- och grön­områden i framtiden.

Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotopkarteringPDF
Rapporten är gjord av Eduardo Medina, Mälardalens högskola.

Kvällsvy med gångväg genom Vasaparken med tända lyktstolpar