Visa sökformulär

Frågor och svar om grönstrukturplanen

Här svarar vi på några frågor i samband med det arbete vi gör med stadens nya grönstrukturplan.

Vad är grönstruktur?

Alla mark- och vattenområden i en stad bildar ett nätverk, en struktur av gröna rum. Västerås grönska och omgivande natur ska ge plats för både rekreation och biologisk mångfald. Den ska också upprätthålla så kallade ekosystemtjänster. Det kan till exempel vara klimatreglering, reglering av vatten och rening av luft. Stress minskar när vi ser grönska eller vistas i grönområden. Våra naturområden och parker är också betydelsefulla för att till exempel locka nya invånare och turister. Grönskan i våra vackra parker och naturområden är viktiga för Västerås identitet och attraktionskraft.

Vad är en grönstrukturplan?

Grönstrukturplanen är ett underlag och en grund för samhällsplaneringen. Bevarande av och insatser för grön infrastruktur behöver betraktas som en självklar tillgång för den lokala och regionala utvecklingen. En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner. Vi behöver veta vilka områden som vi ska prioritera och utveckla.

I arbetet med planen har vi sett över och värderat våra naturområden, gröna ytor och parker. Vi har tittat både på sociala och ekologiska värden och har undersökt områden bland annat ur:

  • Socialt perspektiv – för rekreation, välmående och folkhälsa
  • Ekologiskt perspektiv – för biologisk mångfald och artskydd
  • Ekosystemtjänstperspektiv – för att upprätthålla funktioner som gynnar människor, till exempel skydd mot översvämning och klimatreglering.

Vad är en ekosystemtjänst?

En ekosystemtjänst är en funktion hos ekosystemet som gynnar människor. Det vill säga att det upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Vid värmeböljor kan gröna områden där träd växer kan vara fem grader svalare än bebyggda områden. De kan ta emot mer regnvatten vid skyfall och därmed begränsa risk för översvämning.

Avgränsning

Grönstrukturplanen har fokus på tätorten och serviceorterna. Grönstrukturplanen är översiktlig och fler detaljerade inventeringar av naturområden kommer att behöva göras. Planen tar inte upp hur staden ska arbeta med restaurering, återskapande av livsmiljöer och nyskapande av anlagda element. Dessa frågor behandlas i Handlingsplan för natur- och kulturmiljön i Västerås och i Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten. Vi har inte analyserat tomtmark kring bostadsområden, skolor, förskolor och industrimark. Miljön i dessa område är främst en angelägenhet för respektive fastighetsägare i dialog med boende, förskola eller skola.
Planen föreslår inte vilka grönytor som kan bebyggas eller tas i anspråk på annat sätt.

Tillbaka till sidan Grönstrukturplan

Kvällsvy med gångväg genom Vasaparken med tända lyktstolpar