Västerås över­sikts­plan 2026 med ut­blick mot 2050

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan. Över­sikts­planen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Västerås 2050 - 230 000 invånare!

Västerås växer och planeringen ska ge för­ut­sätt­ningar för en befolk­nings­ut­veckling som mot­svarar 230 000 in­vånare år 2050. Över­sikts­planen handlar om hur Västerås kan växa på ett håll­bart sätt. Den be­skriver hur vi skapar en bra stads­miljö och hur lands­bygden kan ut­vecklas. Den be­skriver också hur de värden som finns i naturen och den byggda miljön ska tas tillvara.

Västerås ska vara en attraktiv och håll­bar stad att bo, verka och leva i. Över­sikts­planen be­skriver tretton olika strategier för en håll­bar ut­veckling. De ska genom­syra planeringen och ge Västerås möjlig­het att växa håll­bart.

Över­sikts­planen är väg­ledande och fungerar som under­lag för beslut om detalj­planer och bygg­lov med flera. Planen sträcker sig till 2026. Stads- och sam­hälls­byggande tar lång tid. Därför blickar över­sikts­planen ända till 2050.

Här hittar du över­sikts­planen och de bilagor som hör till den. Det finns även en karta som är en del av över­sikts­planen. Den hittar du längre ner på sidan.

Framsidan på dokumentet Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Tematiskt tillägg till gällande över­sikts­plan 2026

Vi har arbetat med att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg. Det visar på nya områden med mark där företag kan etablera sig.
Förslaget till tematiskt tillägg antogs 9 mars 2023.

Tematiskt tillägg till över­sikts­planen, mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73

Västerås utvecklas och vi måste planera för att staden ska växa på ett hållbart sätt. Den nya översiktsplanen ska ta ett samlat och hållbart grepp om den framtida fysiska samhällsutvecklingen i kommunen och ge en tydlig vägledning i stadens arbete.

Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen

Kartan som kompletterar över­sikts­planen

Vi har en kart­tjänst som är en del av över­sikts­planen. Kartan visar både för­slag till hur mark ska an­vändas, men också olika intressen och för­hållanden som är viktiga att ta hän­syn till i planeringen.

Kartan som är en del av översiktsplanen

Informationen är in­delad i fem olika om­råden. De är

  • ​planförslag
  • intressen för natur- och kultur­miljö
  • förhållanden som rör klimat, miljö, hälsa och säker­het
  • riksintressen
  • fördjupningar av över­sikts­planen.

Vissa lager syns först när man zoomat in i kartan till tät­ortens ut­bredning. Det gäller för lagren Före­slagen mark­an­vändning inom Västerås tätort samt för planerings­underlag som endast rör Västerås tätort.

Kartbild över Västerås kommun i översiktsplanens karttjänst.

Vi har formulerat följande strategier för en hållbar utveckling. Det är gjort med utgångspunkt i Visionen Västerås 2026, strävan mot ett hållbart Västerås och de framtidstrender vi kan se. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av brukningsvärd mark begränsas. Strategierna innebär också att de värden som finns i naturen och i den byggda miljön, som är en del av Västerås identitet, tas tillvara när Västerås utvecklas.

Symbolbild för strategin Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar.

Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar

Symbolbild för strategin Enkelt att gå och cykla.

Enkelt att gå och cykla

Symbolbild för strategin Kulturliv ger attraktivitet.

Kulturliv ger attraktivitet

Symbolbild för strategin Kollektivtrafiken som ryggrad.

Kollektivtrafiken som ryggrad

Symbolbild för strategin Attraktiv regionstad.

Attraktiv regionstad

Symbolbild för strategin Levande innerstad.

Levande innerstad

Symbolbild för strategin Bostäder för alla.

Bostäder för alla

Symbolbild för strategin Kulturarv och utveckling i samklang.

Kulturarv och ut­veckling i sam­klang

Symbolbild för strategin Balanserad komplettering.

Balanserad komplettering

Symbolbild för strategin Grön och blå identitet.

Grön och blå identitet

Symbolbild för strategin Livskraftig landsbygd med starka serviceorter.

Livskraftig lands­bygd med starka service­orter

Symbolbild för strategin Resurshållning och klimatanpassning.

Resurshushållning och klimatanpassning

Symbolbild för strategin Kreativt näringsklimat.

Kreativt näringslivsklimat

För dig som vill läsa mer

I över­sikts­planen och dess bilagor hänvisar vi till flera olika doku­ment. Det kan till exempel vara Folk­hälso­program och Grön­struktur­plan. Vi har samlat ihop länkar till alla dessa dokument på en sida.

Alla de dokument som vi hänvisar till i översiktsplanen

Läs mer om hur Västerås utvecklas

Under sidan Västerås utvecklas visar vi några av de projekt där vi arbetar med utveckling på olika sätt.

Västerås utvecklas

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument