Logotyp
Visa sökformulär

Västerås över­sikts­plan 2026 med ut­blick mot 2050

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen. Den be­skriver hur vi ska an­vända kommunens mark och vatten samt hur vi ska ut­veckla be­byggelsen ur ett lång­siktigt pers­pektiv.

Revidering av Västerås översiktsplan 2026

Mellan den 28 augusti och den 30 oktober har det reviderade planförslaget varit utställt för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in. Läs mer om planförslaget i länken.

Länk till mer information om revideringen och utställningshandlingarna.

Information och handlingar för den nu gällande översiktsplanen

I över­sikts­planen kan du bland annat se var vi före­slår att nya bostads-, handels- och industri­områden ska ligga i fram­tiden. Över­sikts­planen är väg­ledande och fungerar som under­lag för beslut om detalj­planer och bygg­lov med flera. Den be­fintliga över­sikts­planen sträcker sig till 2026, och med utblick ända till 2050.

Här nere hittar du över­sikts­planen och de bilagor som hör till den. Det finns även en karta som är en del av över­sikts­planen. Den hittar du längre ner på sidan.

Framsidan på dokumentet Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Kartan som kompletterar över­sikts­planen

Vi har en kart­tjänst som är gjort som en del av över­sikts­planen. Kartan visar både för­slag till hur mark ska an­vändas, men också olika intressen och för­hållanden som är viktiga att ta hän­syn till i planeringen.

Länk till kartan som är en del av översiktsplanen.länk till annan webbplats

Informationen är in­delad i fem olika om­råden. De är

 • ​planförslag
 • intressen för natur- och kultur­miljö
 • förhållanden som rör klimat, miljö, hälsa och säker­het
 • riksintressen
 • fördjupningar av över­sikts­planen.

Vissa lager syns först när man zoomat in i kartan till tät­ortens ut­bredning. Det gäller för lagren Före­slagen mark­an­vändning inom Västerås tätort samt för planerings­underlag som endast rör Västerås tätort.

Vi håller på att an­passa vår kart­tjänst till vår nya webb­plats. Där­för är den du hittar i länken inte an­passad för mobiler och surf­plattor än.

Översikts­planens strategier i korthet

I över­sikts­planen har vi formulerat tolv strategier. De ska hjälpa till att nå målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås.

Symbol för attraktiv regionstad

Attraktiv regionstad

Västerås erbjuder utbildning, kultur och turism. Staden är centrum för näringsliv och handel och en knutpunkt för kommunikationer och logistik.

Symbolbild med en byggnad med torn på

Kulturarv och utveckling i samklang

Byggnader, kvarter, parker, gator, torg och landskap berättar om Västerås historia. Kulturarvet är en resurs när Västerås utvecklas och förändras.

Symbolbild en glödlampa som lyser

Kreativt näringslivsklimat

Västerås erbjuder förut­sättningar för företag att prova nya idéer och arbeta till­sammans i nät­verk. Entreprenörskap och företagande ger en levande landsbygd.

Symbolbild med en traktor på en väg på landet

Livskraftig landsbygd med starka serviceorter

De mindre tätorterna fyller en viktig roll genom att erbjuda service och skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter.

Symbolbild för kulturliv med teatermasker, en bok och en not

Kulturliv ger staden karaktär

Västerås har ett rikt och spännande kulturliv. Det väcker intresse och lockar till sig kreativa människor och företag.

Symbolbild med en cyklist och en gångtrafikant

Enkelt att gå och cykla

I Västerås är det enkelt att gå vart du än ska. Goda möjlig­heter att gå och cykla verkar för en god hälsa.

Symbolbild med tre hus och en sol

Bostäder för alla

Västerås erbjuder trivsamma bostäder med olika hustyper och upplåtelseformer i olika delar av staden.

Symbolbild av en buss

Kollektivtrafiknätet som ryggrad

I Västerås är det lätt att leva utan bil. Kollektiv­trafiken är viktig när vi planerar för be­byggelse både i staden och på lands­bygden.

Symbolbild med karta över Västerås tätort

Bygg staden inåt

En tät stad med korta av­stånd ger bra möjlig­heter att ta sig fram till fots och med cykel. Den ger närhet till skola, barn­omsorg, butiker och mötes­platser. En tät och grön stad är hållbar och hälsosam.

Symbolbild för budskapet hushålla med naturresurserna

Hushålla med naturresurserna

Odlingsmark och vatten är viktiga resurser i ett lång­siktigt håll­bart sam­hälle. Odlings­marken används i första hand till biologisk produktion. Vattnet har god status för biologisk mång­fald och som dricks­vatten.

Symbol för attraktiv regionstad

City - mötesplats för alla

City är en naturlig mötesplats. Det kräver ständig förändring och ut­veckling för att bli än mer attraktivt, vänligt och väl­komnande. Till­gänglig­heten för­bättras för alla.

Symbolbild med två träd

Stärk landskapsvärdena

Landskapets natur- och kulturmiljöer är viktiga för den biologiska mång­falden och för människorna. Vi tar hänsyn till och stärker de unika landskaps­värdena som finns i Västerås.

För dig som vill läsa mera

I över­sikts­planen och dess bilagor hänvisar vi till flera olika doku­ment. Det kan till exempel vara Folk­hälso­program och Grön­struktur­plan. Vi har samlat ihop länkar till alla dessa dokument på en sida.

Länk till sida med länkar till alla dokument som vi hänvisar till.

Vill du läsa om hur det gick till att skapa planen, kan du höra av dig till Kontakt­center. Där kan du också få tag i samrådsredogörelsen och utlåtande efter utställning.

Fördjupningar av översiktsplanen söker du här

Här söker du fram de fördjupningar som är beslutade och gäller. Använd sök­rutan för att hitta den för­djup­ning du söker. Du kan söka på flera olika be­grepp. Du kan bland annat söka på

 • i vilket område den ligger - Stations­området eller Tillberga
 • vad fördjupningen heter - För­djupad över­sikts­plan för Stations­området, föp 64
 • fördjupningens be­teckning - föp 64 eller föp 44.

Om du söker på ett område, till exempel Tillberga. Då får du upp en söklista med alla fördjupningar som har kopp­ling till Tillberga.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

  På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom ska bli 116 hyreslägenheter. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?