Fördjupning av översiktsplan för Sätra, föp 68

Kommunfullmäktige antog fördjupningen den 7 maj 2020.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Fördjupningens syfte

Sätra finns utpekat i Västerås översiktsplan 2026 som ett område som ska utvecklas till en ny stadsdel. Där ska främst finnas bostäder och den typ av service som behövs i ett bostadsområde. Vi planerar för drygt 2000 bostäder. Syftet med fördjupningen är att visa hur stora delar av marken ska användas samt ge en övergripande struktur för området.

En stadsbyggnadsidé har tagits fram som pekar ut riktningen för planeringen av Sätra. Idén har tre in­rikt­nings­mål.

  • "Det ska vara lätt att leva i Sätra"
  • "Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap" samt
  • "I Sätra är det tryggt och tillgängligt".
Flygbild över planområdet för Sätra.

Flygbild över planområdet för Sätra

Det färdiga plandokumentet ska sedan vara ett stöd när detaljplaner ska tas fram för området. Stadsbyggnadsidén är godkänd av kommunstyrelsen den 13 juni 2016.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djupningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska antas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en fördjupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se