Resultatet – så vill västeråsarna planera framtidens Västerås

Fina parker och grönområden, bostäder för alla, färre bilar, bra infrastruktur för cyklar och hållbar konsumtion. Det är viktiga frågor för västeråsarna i den fortsatta samhällsplaneringen. Det visar resultatet av enkäten som är en del i arbetet med den nya översiktsplanen. Enkäten har besvarats av 1026 personer.

– Det här är frågor som är viktiga för den fortsätta samhällsplaneringen. Det är kul att se ett sådant engagemang och ta del av de svar som har delats i enkäten. Vi är oerhört glada att så många har tagit sig tid att svara på enkäten och det här är en del i vårt fortsatta arbete, säger Eva Widergren, översiktsplanerare i Västerås stad.

Eva Widergren, projektledare för den nya översiktsplanen

Eva Widergren, översiktsplanerare i Västerås stad.

Möten och workshops med politiker, organisationer och föreningar

Förutom enkäten har det under vintern och våren arrangerats möten, workshops och dialoger med politiker i kommunstyrelsen, tjänstepersoner i staden, representanter från civilsamhälle och näringsliv. I sommar kommer det arrangeras dialog med ungdomar i samarbete med stadens ungdomsdialog. Genom detta har synpunkter, idéer och tankar för den fortsatta samhällsplaneringen samlats in och tagits om hand. Det blir en del i arbetet att ta fram förslaget till en ny översiktsplan.

– I allt vårt arbete och i dialogerna vi genomfört märker vi stor vilja och engagemang där alla vill bidra och skapa en hållbar utveckling. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Eva Widergren.

Så tas materialet vidare

Allt material från de olika dialogerna tas med i fortsatt arbete med den nya översiktsplanen. Tjänstepersoner i Västerås stad tar fram handlingar, underlag och material till samrådet. Samrådet planeras att genomföras under sommar-höst år 2023 och då kan du tycka till om förslaget. Mer information om själva samrådet kommer längre fram.

– Stort tack för allt engagemang! Alla svar, åsikter och tankar är till stor hjälp när vi ska ta fram en ny översiktsplan. Det känns väldigt stort och inspirerande att ta fram en översiktsplan för Västerås framtida utveckling, säger Eva Widergren.

Mer om enkäten och tidig dialog

Under perioden 2 mars till 13 april kunde alla besvara en enkät och lämna sina tankar, idéer och synpunkter kopplat den till framtida hållbara samhällsutvecklingen. Totalt var det 1026 personer som svarade på enkäten. Enkäten är, tillsammans med workshops och möten, en del av den tidiga dialog som har genomförts i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Länk till hela enkätens resultat

På varje graf/stapel kan du placera muspekaren på respektive resultat för att läsa mer och ta del av frisvaren.

Det här är en översiktsplan

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument och det är de förtroendevalda som pekar ut den långsiktiga utvecklingen för den fysiska samhällsplaneringen. Den nya översiktsplanen beräknas antas i kommunfullmäktige 2024.

Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen på www.vasteras.se/nyöp

Ungdomar vid Lillåudden

Publicerad

Senast ändrad