Så gör en översiktsplan skillnad

Strategierna i den nuvarande översiktsplanen har format Västerås de senaste decennierna. Här är några exempel på hur översiktsplanen visat vägen för stadsbyggandet i hela kommunen.

Mälarporten

Illustration av framtidens
resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten,

Illustration av framtidens resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten, som kommer att växa fram och utvecklas i Västerås under många år framöver.


I Mälarporten skapas en ny stadsdel och ett nytt resecentrum, mitt i Västerås. Det är det största och mest komplexa stadsbyggnadsprojektet hittills i Västerås stadsutveckling. Mälarporten ska tillsammans med det nya resecentrumet länka ihop framtidens Västerås. Befintliga och nya stadsdelar knyts samman och staden byggs ut ända fram till Mälaren. Här planeras 7 000 nya bostäder, 10 000 arbetsplatser, parker och grönområden, förskolor, skolor och service.

Strategi i nuvarande översiktsplan:

När Mälarporten utvecklas förverkligas visionen Västerås Mälarstaden – staden utan gränser. I översiktsplanen pekas Mälarportsområdet ut som ett mycket viktigt strategiskt stadsbyggnadsprojekt som ska utveckla stationsområdet och skapa plats för kontor, service och bostäder. Här utvecklas strategier som ”Grön och blå identitet” – vi ska stärka våra gröna och blå miljöer och lyfta deras värden och ”Enkelt att gå och cykla”, ”Bostäder för alla” samt ”Balanserad komplettering” – att vi ska växa inom den redan byggda staden.

Mälarporten

Resecentrum

 

Öster Mälarstrand

Bild och illustration från Öster Mälarstrand då och nu.

Öster Mälarstrand har förvandlats från ett otillgängligt industriområde till en levande stadsdel vid vattnet. Den långsiktiga ambitionen i översiktsplaneringen har varit att göra området tillgänglig för alla västeråsare, inte bara de som bor i området.

Strategi i nuvarande översiktsplan:

Öster Mälarstrand har länge (redan i översiktsplanen från 1990) pekats ut som ett område att utveckla med bostäder, service, grönska och verksamheter. Här förverkligas också strategin att vända staden mot vattnet samt ”Grön och blå identitet”,” Levande innerstad”, ”Enkelt att gå och cykla”, ”Balanserad komplettering”, ”Bostäder för alla”, ”Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar” med mera.

Öster Mälarstrand

 

Gröna stråk

Lögarängen har utvecklats som rekreationsområde och nya gröna stråk har skapats längs vattnet. Foto: Pia Nordlander och Per Groth.

Vi har utvecklat våra slutna industrikvarter och hamnområden. Från Björnön via Öster Mälarstrand till Lögarängen har vi skapat gröna stråk och en möjlighet för västeråsare att promenera och cykla sig längs vattnet. Ett utvecklingsprogram har tagits fram för Lögarängsområdet som säkerställer att det ska utvecklas som grönområde med fritidsaktiviteter och rekreation. År 2014 anlades Lögastrand där det sedan länge funnits en vision om att skapa en central badplats.

Strategi i nuvarande översiktsplan:

I Västerås ska vi stärka våra gröna och blå miljöer och lyfta fram deras värden.

Lögastrand

Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet Pdf, 3.7 MB.Finnslätten

Illustrationen som visar
framtidens Finnslätten togs fram för planprogrammet. Illustration: Walk the
Room/Sweco

Illustrationen som visar framtidens Finnslätten togs fram för planprogrammet. Illustration: Walk the Room/Sweco


I översiktsplanen är Finnslätten utpekat som ett område för näringslivsetableringar. För några år sedan antogs planprogrammet för Finnslätten, efter ett intensivt samarbete mellan staden och fastighetsägare i området. Finnslätten ska utvecklas till en innovativ, levande och hållbar stadsdel för lokala, nationella och internationella arbetare, forskare och studenter. Staden jobbar vidare med detaljplanering, utredningar och bygglov. Omvandlingen är på god väg!

Strategi i nuvarande översiktsplan:

Kreativt näringslivsklimat – en del i ett kreativt näringslivsklimat innebär att Västerås kan erbjuda mark för både etablerade, befintliga företag som expanderar och nya företag.

Finnslätten

 

Sätra

Visionsbild Vattenparken.

Illustrationsbild över vattenparken i Sätra.


Sätra mellan Norra Erikslund och Brottberga pekas ut som ett område där en ny hållbar stadsdel ska växa fram. Målbilden är att ”det ska vara lätt att leva hållbart i Sätra”. Sätra har planerats för ungefär 2 000 nya bostäder i olika storlekar, från radhus och villor till större flerbostadshus samt god försörjning av samhällsfastigheter. I Sätra ska det ges möjlighet till kreativ stadsodling och rekreation i en vacker miljö. Ambitionen är en stadsdel med plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler. Parkering och logistik sker till stor del i byggda ”mobilitetshubbar”. Nu byggs de allra första bostäderna och skola/förskola.

Strategi i nuvarande översiktsplan:

Bostäder för alla och balanserad komplettering – i en stad som växer och där behovet av nya bostäder är stort.

SätraVåra serviceorter

Karta över västerås och serviceorter

I nuvarande översiktsplan togs beslutet att genomföra ortsanalyser samt ha ortsdialoger i befintliga serviceorter i Västerås. Det har genomförts. Genom dialog med invånare, näringsliv och föreningar har vi tagit fram planeringsunderlag. Planeringsunderlagen är en grund för fortsatt utveckling och arbete i serviceorterna.

Ett exempel – Dingtuna har växt och ska växa med nya bostäder i form av radhus, flerfamiljshus samt förskola. I detaljplanen finns möjlighet för 300 nya bostäder. 2023 blev en ny detaljplan klar som gör det möjligt att bygga cirka 30 nya lägenheter, och centrumverksamhet, vid Dingtuna torg.

Strategi i nuvarande översiktsplan:

Livskraftig landsbygd med starka serviceorter.

Mer om ortsdialoger och planeringsunderlag

En ny översiktsplan arbetas fram

Många långsiktiga strategier och projekt i den nuvarande översiktsplanen har genomförts. Bostäder har byggts eller har börjat byggas, nya stadsdelar och områden tar form. Utpekade utvecklingsområden har planerats och genomförande pågår.

Det är dags att vi tar fram en ny översiktsplan i Västerås. Det vi bestämmer nu påverkar utvecklingen i framtiden!

Här kan du läsa mer om arbetet med Västerås nya översiktsplan

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den