Vindkraft i Västerås kommun

Västerås stad utreder vilka möjligheter som finns för vindkraftsetableringar i kommunen.

Vi utreder för att få mer kunskap och en helhetsbild

Västerås stad gör en utredning om vindkraft. I dagsläget är inga vindkraftsetableringar beslutade. Vi behöver göra fler utredningar och ha fler dialoger. Vi vill få en helhetsbild av hur vindkraft kommer att påverka kommunen.
Till exempel tar vi fram en underlagsrapport, vi gör eller beställer analyser, (exempelvis en kommuntäckande landskapsanalys) samt har dialog med myndigheter och andra aktörer.

Det är även viktigt att utreda och säkerställa att vindkraft kommer att vara ett positivt tillskott till kommunens elnät.

Vindkraft är tack vare ny teknik något som nu ses som lönsamt i Västerås kommun.

Möjlighet att lämna synpunkter under samrådet

I nya översiktsplanen ska vi bland annat beskriva hur marken och vattnet i kommunen ska användas i framtiden. I arbetet med den nya översiktsplanen tittar vi också mer på vindkraftsfrågan.

Det kommer att finnas möjligheter att lämna sina synpunkter när nya översiktsplanen kommer ut på samråd, troligtvis våren 2024.

Så ser vi på vindkraft i framtiden

En utbyggnad av vindkraften är en förutsättning för att Sverige ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det finns en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, och den går bland annat ut på att utbyggnaden ska göras klokt och fördelas i landet samt ta hänsyn till andra markintressen.

I Västerås har frågan om vindkraft inte varit aktuell tidigare på grund av dåliga vindförhållanden. Men ny teknik med högre verk betyder nu att det kan bli lönsamt med vindkraft även i Västerås kommun. I nuvarande översiktsplanen finns inga områden för vindkraft utpekade, men så här kan det som står om vindkraft i översiktsplanen sammanfattas:

  • Kommunen är positiv till såväl småskalig som storskalig vindkraftsproduktion.
  • Vid lokalisering ska hänsyn bland annat tas till påverkan på landskapsvärdena.
  • Större produktionsanläggningar placeras med fördel så att de på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt kan bidra till stadens elförsörjning.
  • Om förutsättningarna för etablering av vindkraftverk förändras ska en särskild vindkraftutredning göras.