Logotyp
Visa sökformulär

Revidering av Västerås översiktsplan 2026

Den reviderade översiktsplanen behandlades i kommunfullmäktige den 7 december 2017. En ny version av översiktsplanen är snart klar.

Därför behöver översiktsplanen revideras

Västerås översiktsplan antogs 2012. I juni 2016 beslutade kommun­fullmäktige att över­sikts­planen fort­farande är aktuell och fungerar som väg­ledning för fortsatt planering, men att den behöver revideras i vissa delar. För att för­bättra planens styr­verkan har vi tittat på hur trender i om­världen kan på­verka planeringen i Västerås. Vi har också bearbetat strategierna för att göra dem tydligare att an­vända. Texten har aktualiserats eftersom mycket har hänt sedan 2012.

Revideringen i sammandrag

 • 230 000 invånare till år 2050.
  Västerås växer. Planerings­inriktningen i gällande plan är 200 000 invånare år 2050. För att möta en fortsatt befolknings­ökning föreslås att planerings­inriktningen ska vara till 230 000 invånare år 2050.
 • 40 000 bostäder till år 2050.
  Stadsutveckling genom om­vandling av till exempel äldre in­du­stri­områden och kompletteringar på dåligt ut­nyttjade ytor fort­sätter de närmaste åren. På lands­bygden prioriteras ut­veckling av service­orterna. Hur be­byggelse­ut­vecklingen på längre sikt ska se ut kräver fortsatta studier.
 • Strategierna för hållbar utveckling har utvecklats.
  Ny strategi sätter den sociala hållbarheten i fokus.
 • Västerås som regionstad.
  Utvecklad regional samverkan.
  Stärkt regional infrastruktur.

Här är utställningsdokumenten

Länk till det reviderade planförslaget.PDF

Länk till Allmänna intressen.PDF

Länk till kompletterad Hållbarhetsbedömning.PDF

Länk till antagen nu gällande Hållbarhetsbedömning.PDF

Länk till utlåtande efter utställning.PDF

Länk till samrådsredogörelse.PDF

Illustrationsbild från översiktsplanens antagandehandling

Kartan som kompletterar över­sikts­planen

Kartbild över Västerås kommun i översiktsplanens karttjänst

Vi har en kart­tjänst som är gjort som en del av över­sikts­planen. Kartan visar både för­slag till hur mark ska an­vändas, men också olika intressen och för­hållanden som är viktiga att ta hän­syn till i planeringen. I och med revideringen av över­sikts­planen, har även kartan upp­daterats och reviderats.

Vi håller på att an­passa vår kart­tjänst till vår nya webb­plats. Där­för är den du hittar i länken inte an­passad för mobiler och surf­plattor än.

Om du har frågor

Har du frågor om planförslaget, de andra handlingarna eller kartan? Hör av dig till Ingrid Legrell Crona. Telefon 021-39 15 58 eller e-post ingrid.legrell.crona[a]vasteras.se.

Översikts­planens strategier i korthet

I över­sikts­planen har vi formulerat tretton strategier. De ska stödja en håll­bar utveckling av Västerås.

Symbolbild för strategin Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar

Hälsa, välbefinnande och jäm­lika förut­sättningar

Symbolbild för strategin Enkelt att gå och cykla

Enkelt att gå och cykla

Symbolbild för strategin Attraktiv regionstad

Attraktiv regionstad

Symbolbild för strategin Bostäder för alla

Bostäder för alla

Symbolbild för strategin Bygg staden inåt

Balanserad komplettering

Symbolbild för strategin Livskraftig landsbygd med starka serviceorter

Livskraftig lands­bygd med starka service­orter

Symbolbild för strategin Kreativt näringsklimat

Kreativt näringsklimat

Symbolbild för strategin Enkelt att gå och cykla

Enkelt att gå och cykla

Symbolbild för strategin Kollektivtrafiken som ryggrad

Kollektivtrafiken som ryggrad

Symbolbild för strategin Levande innerstad

Levande innerstad

Symbolbild för strategin Kulturarv och utveckling i samklang

Kulturarv och ut­veckling i sam­klang

Symbolbild för strategin Grön och blå identitet

Grön och blå identitet

Symbolbild för strategin Resurs- och klimatanpassning

Resurshushållning och klimatanpassning

För dig som vill läsa mera

I över­sikts­planen och dess bilagor hänvisar vi till flera olika doku­ment. Där finns vitionen Västerås 2026 och olika planer och program. Till exempel Klimatprogram och Trafikplan. Vi har samlat ihop länkar till alla dessa dokument på en sida.

Länk till sida med länkar till alla dokument som vi hänvisar till.

Vill du läsa om hur det gick till att skapa planen, kan du höra av dig till Kontakt­center.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Alla kommuner ska ha en aktuell över­sikts­plan. Västerås över­sikts­plan 2026 an­togs av kommun­full­mäktige i december 2012. Den be­skriver hur Västerås kan växa och ut­vecklas på ett håll­bart och klimat­smart sätt. Hur vi skapar en bra stads­miljö, hur lands­bygden ut­vecklas samt hur de värden som finns i naturen och i den byggda miljön ska tas till­vara. Planens strategier för håll­bar ut­veckling ska genom­syra planeringen och ge väg­ledning när beslut ska tas.

Länk till mer information om och planhandlingar till den nu gällande Västerås översiktsplan 2026.

Kontakta oss

Ingrid Legrell Crona

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Översiktsplan och planprogram

Telefon 021-39 15 58

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?