Upphävande av del av byggnadsplan bpl 486 L för Oppgårda 5:1-11:1 samt del av Oppgårda 12:1, Dingtuna

Byggnadsnämnden har tagit beslut om uppdrag den 28 april 2022.

Om detaljplanen

Syftet är att upphäva del av gällande detaljplan dp 486 då marken inte bedöms lämplig att exploatera på grund av höga natur- och kulturvärden.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Emilia Shmueli. Du når henne

  • på e-post emilia.shmueli[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 21 57.
Flygbild över del av Dingtuna där planområdet är inringat med röd streckad linje.

Flygbild över planområdet i Dingtuna

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer och upphäver dessa. Beslut tas i bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige. Om ingen över­klagar beslutet om att upphäva del av eller hela detaljplanen vinner den laga kraft efter tre veckor från att beslutet har tagits.

Kontakta oss

Emilia Shmulei

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 57

byggnadsnamnd@vasteras.se