Visa sökformulär

Detaljplan för Västerås nya rese­centrum, dp 1811

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att stärka kopplingen mellan city, Mälaren och an­gränsande stads­delar. Syftet är också att främja kollektivt resande. Där är ett nytt rese­centrum tyngd­punkten i för­slaget. I för­slaget finns det även bostäder, kontors- och parkerings­hus. Samt möjlig­het för verksam­heter och service i an­slutning till rese­centrum. Vi planerar för 300-400 nya bostäder i området.

Västerås nya rese­centrum har fyra ingångar och två passager över spåren. Det är an­passat för fler människor och ska göra det enklare för resenärer.

Plan­områdets yta är cirka 12 hektar (120 000 kva­drat­meter) stort. Där ingår kvarteret Sigurd 3, Vasatornet och Östermalmsterrassen.

Läs mer om Västerås nya resecentrum.

Rese­centrum är en del av projektet för hela stations­området, Mälarporten.
Läs mer om hela projekt Mälarporten.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig.

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av
Åsa Rudhage via e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55 eller
Ida Blank via e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.

För vem

Det här har hänt hittills

  • Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan 8 oktober–18 december 2018.
  • Byggnadsnämnden fick uppdrag att ta fram en detaljplan den 19 mars 2014.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?