Detaljplan för Västerås nya rese­centrum, dp 1811

Kommunfullmäktige antog planen den 5 oktober 2023.
Länsstyrelsen har den 31 oktober meddelat att de överprövar beslutet att anta planen. Detaljplanen är också överklagad.

Om detaljplanen

Huvudsyftet med planen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum. Befintligt resecentrum rivs och nytt byggs på samma plats men utökas i sin omfattning. Resecentrum är indelat i två fristående etapper. Bussterminalens kapacitet fördubblas. Planförslaget bidrar till att främja ett ökat kollektivt resande. Byten mellan olika trafikslag underlättas. Oskyddade trafikanter får en förbättrad framkomlighet och tillgänglighet.

Syftet med planen är även att stärka kopplingen mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar. Utöver resecentrum ingår även kvarteret Sigurd 3 och Vasakvarteret i planen. Där möjliggörs för nya bostäder, mötesplatser, besöksmål och arbetstillfällen med gångavstånd till stadskärnan, resecentrum och Mälaren.

Planområdets yta är cirka 13,5 hektar (135 000 kvadratmeter) stort. I detaljplanen ingår även Södra Ringvägen och del av Kungsängsgatan.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig samt struktur för övrig bebyggelse.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig samt struktur för övrig bebyggelse.

Mer information om projekten nya resecentrum och Mälarporten

Västerås nya resecentrum

Rese­centrum är en del av projektet för hela stations­området, Mälarporten.
Projekt Mälarporten

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av Åsa Rudhage eller Ida Blank. Du når dem

 • på Åsas e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55
 • på Idas e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.

Presentation av detaljplanen

I den här videon kan du se förslaget till detaljplan för Västerås nya resecentrum. Vi berättar bland annat om målbild för projektet, hur processen går till och hur du kan lämna synpunkter på förslaget.

YouTube Visningbild

Klicka dig fram i bildspelet och pausa när du vill.
Videon är inte textad.

Du hittar mer information och planhandlingar för förslaget längre ner på sidan.

För vem

Planhandlingar vid antagande

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Upptäck nya resecentrum i 3D

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för nya resecentrum

3D-karta över Västerås nya resecentrum

Det här har hänt hittills

 • I juni 2023 godkände byggnadnsnämnden att detaljplanen skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
 • Förslaget till detaljplan har varit ute för granskning mellan 22 december 2021–2 februari 2022.
 • Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan 8 oktober–18 december 2018.
 • Byggnadsnämnden fick uppdrag att ta fram en detaljplan den 19 mars 2014.

Övergripande

 • Planområdesgränsen har ändrats. Del av Östermalmsterrassen har utgått och området har utökats mot Hamngatan.
 • Tidigare underlag och utredningar har uppdaterats. Nya utredningar har tillkommit.
 • Detaljplanens syfte har förtydligats och kompletterats.
 • Genomförandetiden är 15 år inom hela planområdet.
 • En tydligare stadsbyggnadsidé har formulerats.
 • Alla planhandlingar har omarbetats.
 • Ett separat gestaltningsprogram har tagits fram som sammanfattar de viktigaste gestaltningsprinciperna i förslaget.
 • Ett separat trafik-PM har tagits fram för att samla och förtydliga alla trafikfrågor.
 • En barnkonsekvensanalys har tagits fram.
 • Konsekvenser för riksintresse kulturmiljö och riksintresse järnväg har utretts.

Resecentrum

 • Resecentrum har delats in två fristående etapper. Förprojektering av etapp 1 har genomförts.
 • Utökat utrymme för fotgängare framför resecentrums entré vid Södra Ringvägen.
 • Kommersiell busstrafik och tågens ersättningstrafik flyttas till Resenärsgatan, söder om spåren.
 • Bussterminalen har vidareutvecklats med fler funktioner för resenärer och personal.

Övrig bebyggelsestruktur och trafik

 • Kontors- och parkeringshuset på Östermalmsterrassen har tagits bort.
 • Bebyggelseförslaget för Sigurdskvarteret har omarbetats.
 • Möjlighet till förskola inom Sigurd 3 har tagits bort.
 • Vasatornet har omarbetats. Förslaget har justerats när det gäller placering, volym och utformning. Istället för en hög byggnad föreslås tre byggnadsvolymer på ytan mellan resecentrum och Hamngatan.
 • Lutningar på gång- och cykelvägar har bearbetats och klarar krav enligt standard.
 • Tunneln under Södra Ringvägen vid Vasaparken tas bort. Gående och cyklister passerar vägen i marknivå.
 • Nya kopplingar skapas till Vasaparken, och mellan city och Mälaren. Stråk för fotgängare och cyklister kopplas ihop.
 • Södra Ringvägen ges möjlighet till två alternativa utformningar; 1+1 körfält alternativt 2+2 körfält.
 • Pendelparkering placeras utanför planområdet, men med god anslutning till entréerna.
 • Antal cykelparkeringsplatser har utökats.
 • En ny cirkulationsplats föreslås i korsningen Kungsängsgatan/Lillågatan samt i korsningen Södra Ringvägen/Hamngatan.
 • Mer yta avsätts för park. Utformning av park och torg har vidareutvecklats.
 • Teknisk försörjning har samplanerats med övrig utveckling i närområdet. I förslaget redovisas placeringar av nätstationer och ledningsrätter.

Sammanställning av synpunkter från samrådet och hur vi arbetar vidare

Detaljplanen var utskickad på samråd mellan den 8 oktober och den 18 december 2018. Det här dokumentet redovisar en sammanställning av de synpunkter som kom in. Det beskriver också vad som har hänt efter samrådet och vad som händer nu.

Dokumentet är inte en formell samrådsredogörelse enligt plan- och bygglagen. Vi kommer att redovisa alla synpunkter som har kommit in och kommunens ställningstaganden i en fullständig samrådsredogörelse. Den kommer när detaljplanen ställs ut för granskning.

Sammanställning av synpunkter från samrådet Pdf, 3.7 MB.

Efter att en detaljplan har varit ute på granskning kan endast mindre justeringar göras. Under granskningen inkom 52 yttranden, varav 7 utan erinran. Utifrån de synpunkter som kom in har vi gjort följande justeringar

 • Trafikbullerutredningen har kompletterats med tabeller som visar högsta ljudnivån för varje våning och byggnad i Sigurdkvarteren och Vasatornen. Inga nya beräkningar har gjorts. Text i planbeskrivningen har uppdaterats. En planbestämmelse om buller gällande uteplats har lagts till på plankartan.
 • Externbullerutredningen har kompletterats med översiktliga förslag på möjliga bulleråtgärder. Text i planbeskrivningen har kompletterats.
 • En kompletterande solstudie för Vasakvarteren har tagits fram i en separat bilaga. Tidigare solstudie i planbeskrivningen redovisade 21 mars samt 21 juni. Nu redovisas även 22 september och 21 december.
 • I gestaltningsprogrammet har avsnittet om kulturmiljö samt tekniska anläggningar och installationer kompletterats enligt synpunkter som kommit in.
 • I planbeskrivningen har avsnittet om silon uppdaterats. I februari 2022 beslutade kommunfullmäktige om förvärv av tre av Lantmännens fastigheter: Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12. Avtalet innebär att Lantmännens verksamhet ska vara nedlagd vid årsskiftet 2028/2029 och att området kan utvecklas i enlighet med planerna för Mälarporten. Staden övertar de tre fastigheterna i juli 2029.
 • I planbeskrivningen har kapitlet om genomförande förtydligats utifrån inkomna synpunkter samt fler kända förutsättningar. Bland annat har avsnittet om tredimensionell fastighetsbildning samt ansvarsfördelning för genomförande av etapp 1 förtydligats.
 • I planbeskrivningen har avsnittet konsekvenser kompletterats med en kort analys av totalförsvar och krisberedskap enligt inkommen synpunkt från länsstyrelsen.
 • Dispens för att ta ner mistelbärande träd och alléträd har godkänts av länsstyrelsen och därför har text om detta uppdaterats i planbeskrivningen.
 • Pendlarparkering i direkt anslutning till planområdet har studerats parallellt i arbetet med planprogram för Mälarporten. Aktuellt förslag redovisas i planbeskrivningen.
 • För säkerställa att detaljplanen ska kunna laddas upp till den nationella geodataplattformen i framtiden har plankartan ritats om och layouten och en del indexsiffror för planbestämmelser har därför ändrats sedan granskningsskedet.
 • Utöver detta har även mindre förtydliganden och redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna utifrån synpunkter som kommit in.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se