Visa sökformulär

Detaljplan för Västerås nya rese­centrum, dp 1811

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Huvudsyftet med planen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum. Befintligt resecentrum rivs och nytt byggs på samma plats men utökas i sin omfattning. Resecentrum är indelat i två fristående etapper. Bussterminalens kapacitet fördubblas. Planförslaget bidrar till att främja ett ökat kollektivt resande. Byten mellan olika trafikslag underlättas. Oskyddade trafikanter får en förbättrad framkomlighet och tillgänglighet.

Syftet med planen är även att stärka kopplingen mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar. Utöver resecentrum ingår även kvarteret Sigurd 3 och Vasakvarteret i planen. Där möjliggörs för nya bostäder, mötesplatser, besöksmål och arbetstillfällen med gångavstånd till stadskärnan, resecentrum och Mälaren.

Planområdets yta är cirka 13,5 hektar (135 000 kvadratmeter) stort. I detaljplanen ingår även Södra Ringvägen och del av Kungsängsgatan.

Mer information om projekten nya resecentrum och Mälarporten

Västerås nya resecentrum

Rese­centrum är en del av projektet för hela stations­området, Mälarporten.
Projekt Mälarporten

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig samt struktur för övrig bebyggelse.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig samt struktur för övrig bebyggelse.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av Åsa Rudhage eller Ida Blank. Du når dem

 • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
 • på Åsas e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55
 • på Idas e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.

Presentation av detaljplanen

I den här videon kan du se förslaget till detaljplan för Västerås nya resecentrum. Vi berättar bland annat om målbild för projektet, hur processen går till och hur du kan lämna synpunkter på förslaget.

Klicka dig fram i bildspelet och pausa när du vill.
Videon är inte textad.

Du hittar mer information och planhandlingar för förslaget längre ner på sidan.

För vem

Planhandlingar i samband med granskningen

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Upptäck nya resecentrum i 3D

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för nya resecentrum Länk till annan webbplats.

3D-karta över Västerås nya resecentrum

Det här har hänt hittills

 • Förslaget till detaljplan har varit ute för granskning mellan 22 december 2021–2 februari 2022.
 • Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan 8 oktober–18 december 2018.
 • Byggnadsnämnden fick uppdrag att ta fram en detaljplan den 19 mars 2014.

Övergripande

 • Planområdesgränsen har ändrats. Del av Östermalmsterrassen har utgått och området har utökats mot Hamngatan.
 • Tidigare underlag och utredningar har uppdaterats. Nya utredningar har tillkommit.
 • Detaljplanens syfte har förtydligats och kompletterats.
 • Genomförandetiden är 15 år inom hela planområdet.
 • En tydligare stadsbyggnadsidé har formulerats.
 • Alla planhandlingar har omarbetats.
 • Ett separat gestaltningsprogram har tagits fram som sammanfattar de viktigaste gestaltningsprinciperna i förslaget.
 • Ett separat trafik-PM har tagits fram för att samla och förtydliga alla trafikfrågor.
 • En barnkonsekvensanalys har tagits fram.
 • Konsekvenser för riksintresse kulturmiljö och riksintresse järnväg har utretts.

Resecentrum

 • Resecentrum har delats in två fristående etapper. Förprojektering av etapp 1 har genomförts.
 • Utökat utrymme för fotgängare framför resecentrums entré vid Södra Ringvägen.
 • Kommersiell busstrafik och tågens ersättningstrafik flyttas till Resenärsgatan, söder om spåren.
 • Bussterminalen har vidareutvecklats med fler funktioner för resenärer och personal.

Övrig bebyggelsestruktur och trafik

 • Kontors- och parkeringshuset på Östermalmsterrassen har tagits bort.
 • Bebyggelseförslaget för Sigurdskvarteret har omarbetats.
 • Möjlighet till förskola inom Sigurd 3 har tagits bort.
 • Vasatornet har omarbetats. Förslaget har justerats när det gäller placering, volym och utformning. Istället för en hög byggnad föreslås tre byggnadsvolymer på ytan mellan resecentrum och Hamngatan.
 • Lutningar på gång- och cykelvägar har bearbetats och klarar krav enligt standard.
 • Tunneln under Södra Ringvägen vid Vasaparken tas bort. Gående och cyklister passerar vägen i marknivå.
 • Nya kopplingar skapas till Vasaparken, och mellan city och Mälaren. Stråk för fotgängare och cyklister kopplas ihop.
 • Södra Ringvägen ges möjlighet till två alternativa utformningar; 1+1 körfält alternativt 2+2 körfält.
 • Pendelparkering placeras utanför planområdet, men med god anslutning till entréerna.
 • Antal cykelparkeringsplatser har utökats.
 • En ny cirkulationsplats föreslås i korsningen Kungsängsgatan/Lillågatan samt i korsningen Södra Ringvägen/Hamngatan.
 • Mer yta avsätts för park. Utformning av park och torg har vidareutvecklats.
 • Teknisk försörjning har samplanerats med övrig utveckling i närområdet. I förslaget redovisas placeringar av nätstationer och ledningsrätter.

Sammanställning av synpunkter från samrådet och hur vi arbetar vidare

Detaljplanen var utskickad på samråd mellan den 8 oktober och den 18 december 2018. Det här dokumentet redovisar en sammanställning av de synpunkter som kom in. Det beskriver också vad som har hänt efter samrådet och vad som händer nu.

Dokumentet är inte en formell samrådsredogörelse enligt plan- och bygglagen. Vi kommer att redovisa alla synpunkter som har kommit in och kommunens ställningstaganden i en fullständig samrådsredogörelse. Den kommer när detaljplanen ställs ut för granskning.

Sammanställning av synpunkter från samrådet Pdf, 3.7 MB.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20