Detaljplan för Sågklingan 7, Ängsgärdet, dp 1813

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 12 juni 2014.

Om detaljplanen

Planen har till syfte att pröva möjlig­heten att bygga främst bo­städer på fastig­heten. Det ska även skapas möjlig­het till att ha verk­sam­heter i botten­plan. Det gäller de hus som vetter mot Pilgatan. Verk­sam­heter som ska prövas är de som har centrum­ända­mål. Vidare ska även ända­målet skola prövas.

I centrum­ända­mål ingår det butiker, service, gym, kontor och bio. Men också bibliotek, teater, bank, kyrka och andra typer av religiösa byggnader. Samt även förenings- och samlings­lokaler, restauranger och hotell med mera. Centrum­ända­målet ska före­slås att helt er­sätta det tidigare ända­målet för verk­sam­heter.

Detalj­planerna för Såg­klingan 7 och för Kungs­ängen 1 med flera ska sam­ordnas. Det ska göras på ett sätt så att en lämplig kvarters- och gatu­struktur bildas. Den ska fungera för den fram­tida ut­vecklingen av Ängs­gärdet. En om­vandling till att huvud­sakligen vara ett om­råde med bo­städer. Du kan läs mer om planen för Kungs­ängen 1.

Pilgatan med vy österut.

Pilgatan med vy österut

Detaljplan för Kungsängen 1 med flera, Ängsgärdet dp 1814

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Åsa Rudhage. Du når henne

  • på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 32 55.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se