Detaljplan för Kungsängen 1 med flera, Ängsgärdet, dp 1814

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 12 juni 2014.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva möjlig­heten att bygga främst bo­städer i om­rådet. Det gäller på fastig­heterna Sågklingan 6, Kungsängen 1 och Kungsängen 14, utom i Konsums gamla bageri. Det ska även skapas möjlig­het till att ha verk­sam­heter i botten­plan. Det gäller de hus som vetter mot Pilgatan. Verk­sam­heter som ska prövas är de som har centrum­ända­mål. Bageriet ska be­varas. Det har skydds­bestämmelser i den gällande detalj­planen och ska prövas för ända­mål centrum och skola.

I centrumändamål ingår det butiker, service, gym, kontor och bio. Men också bibliotek, teater, bank, kyrka och andra typer av religiösa byggnader. Samt även förenings- och samlingslokaler, restauranger och hotell med mera. Centrumändamålet ska föreslås att helt ersätta det tidigare ändamålet för verksamheter.

Syftet är även att pröva en ny utformning av Pilgatan och eventuellt Baldersgatan. Det gör samtidigt som fastigheterna planläggs.

Pilgatan med vy västerut, mot centrum.

Pilgatan med vy västerut, mot centrum

Detaljplanerna för Sågklingan 7 och för Kungsängen 1 med flera ska samordnas. Det ska göras på ett sätt så att en lämplig kvarters- och gatustruktur bildas. Den ska fungera för den framtida utvecklingen av Ängsgärdet. En omvandling till att huvudsakligen vara ett område med bostäder. Du kan läs mer om planen för Sågklingan 7.

Detaljplan för Sågklingan 7, Ängsgärdet dp 1813

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Åsa Rudhage. Du når henne

  • på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 32 55.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se