Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för Södra Källtorp, dp 1821

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 6 februari och den 3 mars 2018.

Vi planerar för en ny stadsdel

Planens syfte är att se om det går att skapa en ny stads­del. I den ska det till största del finnas bo­städer i när­het till natur. Andra ända­mål blir idrott och parkering samt en park med lekplats.

I stället för skola kommer det att bli boende för äldre, för­skola, idrotts­hall och andra verksam­heter i om­rådet. Byggnaden med idrotts­hallen bevaras och byggs om. Totalt planerar vi för cirka 700 bostäder i Södra Källtorp.

Här kan du läsa mer om projektet Södra Källtorp.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Barbro Sollén Wilcox. Telefon 021-39 17 58 eller e-post barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se.

Illustrationskarta över planområdet för Södra Källtorp. Illustration: Archus Arkitektur

Illustration över planområdet för Södra Källtorp. Illustration: Archus Arkitektur

Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under gransknings­skedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du i listan med rela­terade doku­ment längre ner på sidan. De finns även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås, i digital form.

De syn­punkter och för­slag du vill lämna in på plan­förslaget, ska ha kommit in till oss senast den 3 mars 2018. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

De syn­punkter du vill lämna in, ska vara skriftliga.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?