Visa sökformulär

Detaljplan för Bäckby centrum, Bäckby, dp 1824

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 7 maj och den 1 juni 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­veckla om­rådet. Det ska ske i enlig­het med de visioner som presenterades i plan­programmet för Bäckby, pp 31. Det an­togs i december 2013. I arbetet med planen ska vi i centrum titta på en för­ändrad trafik­struktur samt även fler nya bo­städer.

Här kan du läsa om planprogram pp 31 för Backby.

Läs mer om utvecklingen av Bäckby här på stadens webbplats.

Du kan också läsa mer på sidan
www.bäckby.nulänk till annan webbplats

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Hon har telefon 021-39 15 51 och e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se.

Planhandlingar i samband med granskningsskedet

Visionsbild över del av Bäckby centrum med planområdet utmärkt

Visionsbild över planområdet som omfattar en del av Bäckby centrum, här markerad med rött streck. Illustration av FOJAB arkitekter.

Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under gransknings­skedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du i listan med rela­terade doku­ment längre ner på sidan. De finns även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås (i digital form).

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 1 juni 2018. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?