Visa sökformulär

Detaljplan för Bäckby centrum, Bäckby, dp 1824

Byggnadsnämnden föreslog den 9 juli att planen ska antas av kommunfullmäktige. Beslut om antagande sker troligtvis tidig höst 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­veckla om­rådet. Det ska ske i enlig­het med de visioner som presenterades i plan­programmet för Bäckby, pp 31. Det an­togs i december 2013. I arbetet med planen ska vi i centrum titta på en för­ändrad trafik­struktur samt även fler nya bo­städer.

Här kan du se 3D-visualisering för Bäckby.länk till annan webbplats

Här kan du läsa om planprogram pp 31 för Bäckby.

Läs mer om utvecklingen av Bäckby här på stadens webbplats.

Du kan också läsa mer på sidan
www.bäckby.nulänk till annan webbplats

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Hon har telefon 021-39 15 51 och e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se.

Planhandlingar i samband med antagandet

Visionsbild över del av Bäckby centrum med planområdet utmärkt

Visionsbild över planområdet som omfattar en del av Bäckby centrum, här markerad med rött streck. Illustration av FOJAB arkitekter.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Selma Nylander

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 15 51

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?